Embed™ CPG Frits全基因合成96孔板
Embed™ CPG Frits全基因合成96孔板
Embed™ CPG Frits全基因合成96孔板

Embed™ CPG Frits全基因合成96孔板

Embed™ CPG Frits全基因合成96孔板可适配 Dr. Oligo 192 等合成仪。
详情

Embed™ CPG Frits全基因合成96孔板可适配 Dr. Oligo 192 等合成仪。


订购信息:

    产品分类